Sme takí živí a zdraví ako je živá a zdravá strava, ktorou sa živíme a uzdravujeme, pretože naše fyzické telá pozostávajú z toho, čo dýchame, pijeme a jeme - z ničoho iného.

Jedávate zvieratá?

Som mäsožravec (5701 | 24%)
Občas áno (5541 | 24%)
Som vegetarián (6943 | 29%)
Som vegán (5494 | 23%)
Problém je v tom, že lidé se, žel, při jídle orientují chutí, vůněmi a vzhledem potravy, ne potřebami těla. Dáme-li tělu co potřebuje funguje bez problémů, takže výskyt toxických látek bychom neměli řadit k metabolickým poruchám, ale k důsledkům lidské blbosti

Homocystein

 

 

MUDr. Karel Erben

Vládní politici až do parlamentních voleb 2006 podporovali zájmy farmaceutického průmyslu. Tyto zájmy lze definovat jako snahu nepřipustit, aby se občané a řadoví lékaři dozvěděli pravdu o tom co je to HOMOCYSTEIN (dále Hcy) a jaký má význam pro člověka a jeho zdraví.

Před širší laickou i lékařskou veřejností tak zůstal utajen jeden z nejvýznamnějších objevů v historii medicíny: objev příčiny civilizačních chorob (dále CCH). Děsivé je, že na tomto utajování se aktivně podílejí i někteří značně renomovaní lékaři ozdobení mnoha tituly.

Sám jsem měl to štěstí, že jsem na objev narazil v roce 1994, ještě před začátkem jeho utajování, a měl jsem tak možnost sledovat hromadění poznatků, které k objevu patří. S přibývajícími poznatky byly stále zřetelnější obrysy objevu a jeho celkový význam pro zdraví, a to až do chvíle, kdy jejich množství překročilo hranici sledovatelnosti a začala se ztrácet jejich přehlednost.

To byla chvíle, kdy bylo třeba poznatky shrnout a zobecnit. Nikdo z vědců se k tomu neměl, proto jsem se tohoto úkolu ujal sám. Práci jsem dokončil v roce 2001 a nabídl ji Ministerstvu zdravotnictví a České kardiologické společnosti k seznámení a k využívání. Obě instituce výsledky odmítly přes zdůraznění, že jde o představení nalezených přírodních zákonů, které platí nezávisle na vůli člověka. Po zobecnění má objev tuto podobu:

Podstatou objevu je zjištění, že v lidských buňkách vzniká porucha metabolismu, jejíž závažnost můžeme zjišťovat i v ČR stanovením hladiny Hcy v krvi. Hcy je pro člověka nebezpečný svojí toxicitou. Jakmile se nahromadí v krvi, dochází k narušení řady biochemických procesů a tím k poškození tkáňových struktur a jejich funkcí. To už se poškození stává zjevným a dostává jméno některé z nemocí, které patří mezi CCH.
Tak vznikají onemocnění počínaje infarktem a mozkovou příhodou, přes Alzheimerovu chorobu, deprese, nádory až po osteoporózu a mezi tím řada dalších. Výskyt všech těchto nemocí v posledních 50 letech se zvyšuje. Jejich nárůst je spojen se změnami skladby stravy, které s sebou nese rozvoj civilizace. Je znám zcela konkrétní deficit několika vitamínů, na jejichž dostatečném přísunu ze stravy do buněk závisí přeměna vznikajícího Hcy v neškodné látky. Tento deficit se trvale prohlubuje.

Před deseti lety jsem očekával, že české zdravotnictví příjme s nadšením objev ihned, jakmile ho obdrží k seznámení. Přístup se nezměnil ani po zobecnění, u kterého mnozí lékaři nepochopili jak a proč se dělá. V tu dobu začaly narůstat ekonomické problémy zdravotnictví. Nabízela se možnost využít objevu k radikálnímu zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, a tak začínající problémy odstranit . Zdravotnictví nepřijalo a odmítalo ho pod různými záminkami.

Dnes je seznam protiargumentů a námitek asi už konečný a důležité je, že ani v jednom případě nemají vědecké opodstatnění. Podařilo se zachytit i záměrně vyrobené dezinformace. Naopak, byl zaznamenán úspěch při dešifrování a znázornění důkazu, že podávání potřebné směsi vitamínů snižuje riziko infarktu a dalších KVO (kardiovaskulární onemocnění = nemoci srdce a cév) o 62%. Takovou účinnost nemá žádný lék vyrobený syntetickou cestou. Účinnost nejmodernějších statinů (léků snižující cholesterol) na snížení rizika KVO je kolem 20%.

Celá teorie je tím připravena k praktickému využívání. Podrobnější informace o Hcy a o CCH, u nichž byl přinesen důkaz souvislosti mezi jejich vznikem a vyšší hladinou Hcy, budeme připojovat postupně. Nedočkavé upozorňuji, že důležité informace jsou shrnuty v knize „Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo“ (K. Erben). Konzultace k CCH a dotazy týkající se problematiky Hcy jsou možné výhradně večer na               607 689 959        (20,30 - 22 hod).

Zdroj: http://www.karelerben.cz
---------------------------------

Poznámka redakce WM  magazínu

Článek MUDr. Erbena je v 99% pravdivý. Ale je to právě ono zbývající jedno procento, v němž je příslovečný „zakopaný pes“. I když na jiném místě (http://www.karelerben.cz/hmno.php) volá po medicíně bojující s příčinami, sám se nechává unést k zápolení s důsledky.

Problém je v tom, že lidé se, žel, při jídle orientují chutí, vůněmi a vzhledem potravy, ne potřebami těla. Dáme-li tělu co potřebuje funguje bez problémů, takže výskyt toxických látek bychom neměli řadit k metabolickým poruchám, ale k důsledkům lidské blbosti

Je známo, že všechna v článku uváděná onemocnění se primárně projevují poklesem až nedostatkem žaludeční kyseliny. Společně s ní se vytrácí i tzv. intrinzický (dotační) faktor, který je odpovědný za doručování B12. Mimochodem, „hodné bakterie“ ve střevech produkují přírodní „béčka“, včetně B12 i kyseliny listové. Je-li ovšem ve střevech převaha bakterií patogenního typu, vzniká potřeba brát syntetické vitamíny řady B, které však účinkují jen za přítomnosti žaludeční kyseliny a s na ní závislým nastavením intrinzického faktoru, obojí však bez HCl není k mání, takže jejich využití je nulové.

Zmíněných enzymů je v nás přes 4000, ty však biochemické procesy neřídí, jen zrychlují. Činnost všech je ale přímo závislá na pH tělesných tekutin a dostatku vody v těle. Sníží-li se tedy produkce a koncentrace HCl, změní se pH a spousta enzymů „usne“. V těle pak začínají vznikat a usazovat se látky, které tam normálně nepatří, a to je začátek konce. Přítomnost homocysteinu (HCy) už jen signalizuje předchozí dlouhodobý bezútěšný stav, jehož generelně není příčinou. Svým výskytem jen následně vše zhorší. HCy je až na vzácné výjimky produkován jen organizmem, jehož metabolizmus byl předem výrazně narušen.

Článek se zmiňuje i o imunitním systému, ale co to ve skutečnosti je?

Přes 80% našeho imunitního systému je soustředěno v 6 – 7 metrové trubici začínající ústy a končící řití. V této trubici (zažívacím ústrojí) máme nejen ústa, hrtan a žaludek s kyselinou chlorovodíkovou, ale „bydlí“ zde i 600x více maličkých životů než má současná populace naší planety. Je-li v těle dostatek vody a dostatek HCl, převládají v nás „hodné bakterie“ a máme tudíž k dispozici sadu přírodních vitamínů B, samozřejmě včetně B12. Při nedostatku vody a HCl v nás převezmou vládu bakterie patogenního typu, jejichž úkolem není tvořit, ale odbourávat a likvidovat; následně nejsou k dispozici ani vitamíny řady B, ani intrinzický faktor. Správný objem vody v těle + objem a koncentrace kyseliny chlorovodíkové + množství a vzájemný poměr těch maličkých životů v zažívacím ústrojí, to jsou faktory doslova určující délku našeho života.

Zbývající sotva 20% část imunitního systému má dalších osm složek. V pořadí druhá jsou játra, třetí je slinivka břišní (pankreas), čtvrtá je štítná žláza (thyroid), pátá ledviny, šestá nadledvinky (adrenals), sedmá lymfatický systém, osmá jsou plíce, a devátou částí je naše pokožka.

Otázka zní, která část imunitního systému začíná selhávat jako první? Selhání začíná vždy těmi 80% v intestinálním systému, krátce poté, co výrazně poklesla hladina vody v těle a úplně skončila produkce žaludeční kyseliny. Pak začnou hynout „hodné bakterie“ a bujet patogeny, čímž se z nejmasivnější části našeho imunitního systému stává smetiště měnicí se v mnoha trilionovou armádu která nás likviduje zevnitř. Zbývajících sotva 20% imunitního systému se snaží, seč může, ale bez podpory podstatné části časem zkolabuje. Amen.

Nic není dobré nebo špatné, takovým to dělá jen myšlení. (Hamlet)

MUDr. Erben píše:

V poslední době se podařilo rozpoznat, že nezáleží jen na množství vitamínů, které člověk pozře s potravou, nebo spolkne v tabletách. Ukázalo se, že o hladině Hcy v krvi rozhoduje množství vitamínů, které projde stěnou zažívacího traktu do krve a z ní do buněk. Důvodů, proč stěnou střeva prochází někdy jen malý podíl vitamínů, je víc. O velikosti zábrany vstřebávání se lze přesvědčit laboratorním stanovením hladiny této škodliviny v krvi.“ (Konec citátu.)

Hlavní důvod ztráty schopnosti metabolizovat vitamíny je prostý. Na počátku celé řetězové reakce je pokles až výpadek tvorby HCl, zapříčiněný převážně stresem a nepřirozeným potlačování tzv. „Fight-or-Flee response“ (reflexní reakcí „bojuj nebo uteč“). Za stres si může každý sám, díky „brýlím“ skrze něž si „překládá“ okolní dění. Funguje-li toto „překládání" ne zcela správně, člověk dospěje k interpretacím neodpovídajícím objektivní skutečnosti vnějšího dění, ani jeho očekáváním či představám... to následně urazí jeho Ego, které mu začne diktovat, co má dělat, vzápětí se přidá rozechvělé snížené sebevědomí, člověk upadá do stavů obav, vzteku střídaného pocity strachu, a tak nad tím vším začne přemýšlet a hloubat... aby se v příštích minutách, hodinách až dnech stálým přemítáním sám emocionálně „vytočil“ až do fialového nepříčetna – je v stresu!

Stres tedy vede k „Fight-or-Flee“, což je z pradávných dob zděděná automatická reakce na skutečné nebo domnělé nebezpečí či ohrožení. Poté, co se rozběhne, začne v těle probíhat děsivou rychlostí ohromná spousta akcí. První z nich je okamžité zastavení trávících procesů, včetně zastavení produkce HCl, poté se do těla naplaví „bojové hormony“ a cukry, aby se člověk zachránil buď bojem, např. zabitím nebezpečného zvířete nebo útěkem do bezpečí. Zabije-li zvíře nebo se zachrání útěkem, čili provede řádnou fyzickou akci vedoucí k rychlému dýchání a pocení, vše v těle se během 20–30 minut vrátí do normálu a nedojde k žádným zdravotním škodám. Nemůže-li současný člověk s ohledem na zákony a etiketu společnosti bojovat (např. zmlátit nervujícího nadřízeného či utéct ze zaměstnání), vaří se to v něm a v těle se začne odvíjet kaskáda akcí, které mají vyloženě zničující důsledky. Bez zmíněné fyzické akce trvá odplavení hormonů a cukrů z krve čtyři až pět dní. Přemýšlením v následných dnech nad tím, co a jak člověk mohl za této situace udělat lépe, se poškození zdraví prohlubuje ještě více, neboť nevyužité „bojové látky“ se usazují v těle, a tím trvale mění biochemické pochody.

Zkrátka – stresuje-li se člověk alespoň jednou do týdne a důsledně neodbourává produkty stresu v těle, například sportovní činností, dojde časem k zastavení produkce žaludeční kyseliny, tím i k změně pH v těle, zastavení činnosti enzymů, vyhynutí hodných bakterií a radikálnímu zmnožení patogenů. Začínají se projevovat zácpy, vyhnívání, průniky nestrávené potravy ze střev do krve, brzy se vynoří řada dalších zdravotních problémů, které se časem změní v libovolnou chronickou chorobu. Stresující se člověk pak nutně štěrká v úhledné bronzové plechovce mnohem dříve, než kdyby snědl vagon plastické stravy…

Imunitní systém nemůže být plně funkční, nemá-li člověk:

1) denní přísun alespoň dvou litrů vhodné pitné vody
(VODY! Ne piva, kávy slazených minerálek atd.)
2) drtivou převahu „hodných bakterií“ (tzv. probiotik) v zažívacím ústrojí
3) produkci žaludeční kyseliny ve dvou litrech denně při pH 1,5 – 3,0, což zajišťuje přítomnost volného vodíku (H+) pro buňky
4) denní přísun výživných látek vyprodukovaných jen Matkou Přírodou, včetně enzymů, minerálů a vitamínů
5) optimální pH tělesných tekutin a vnitřní čistotu těla
6) každodenní kontakt s přírodou, milovat a být milován a potřebný, mít radost ze života, humor, smích až řehot, mír v duši... a žít život, který si vždy přál žít.

Pak všechno v těle funguje jak na drátkách.


KLÍČEM K ŽIVOTU, NEMOCEM A SMRTI JE VODÍK. BEZ VODÍKU ŽIVOT NEMŮŽE EXISTOVAT. ZDRAVÉ BUŇKY POZŮSTÁVAJÍ TÉMEŘ Z 60% Z VODÍKU!

BUŇKY S DOSTATKEM VODÍKU NEMOHOU BYT NEMOCNÉ ANI RAKOVINOVÉ!
RAKOVINOVÉ BUŇKY NEOBSAHUJÍ VODÍK. DOKÁŽEME-LI DO NEMOCNÝCH BUNĚK VČAS DODAT VODÍK, SAMY SE ZHOJÍ.

VŠECHNY ZNÁMÉ CHRONICKÉ CHOROBY SE VŽDY PROJEVUJÍ ZTRÁTOU VODÍKU VLIVEM DEHYDRACE, STRESU A NEDOSTATKU ŽALUDEČNÍ KYSELINY!

DEHYDRACE A ABSENCE ŽALUDEČNÍ KYSELINY JE PRVNÍ NEOMYLNOU ZNÁMKOU
VZNIKAJÍCÍ RAKOVINY, LÉTA PŘED MOŽNOU DIAGNÓZOU.
–––––––––––––––-

(Toto NENÍ reklama!)
Betaine HCl je společně s pyridoxinem a kyselinou listovou (folate) schopen trvale snižovat homocystein u pacientů s homocysteinurií. Pokles hladiny homocysteinu byl ověřen po 3–4 týdnech užíváni 6 gramů Betaine, společně s terapií podávající pyridoxin, folate a vitamín B12.
(Rešerše na internetu naznačují, že u nás tento doplněk buď není k dispozici, anebo má jiný obchodní název.)

 

 


29.03.2008 22:15:12
lubicadom
Sme ako ryba, ktorá hľadá oceán, a nikde ho nenachádza.
Všade vidí len vodu... Mahátma Gándhí...
Pravda vás nemá zapotřebí přesvědčovat.... má spoustu času a čeká, než si ji pro sebe objevíte..
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one